Vase Pelagića 31, II sprat, 78000 Banja Luka, BiH

Usluge

Efikasna poreska rješenja.

Želite da vam poreski savjetnik pruži neku od  usluga?

STRUČNA POMOĆ U PRIMJENI PORESKIH PROPISA

Usluga pružanja stručne pomoći namijenjena je privrednim društvima i preduzetnicima, s ciljem da se klijentima omogući stručna pomoć u zakonitoj, pravilnoj i optimalnoj primjeni poreskih propisa.

PORESKA REVIZIJA I PREGLED PORESKIH EVIDENCIJA

Poreska revizija namijenjena je privrednim društvima i preduzetnicima koji žele izbjeći stručne greške i propuste, te sankcije u vezi sa primjenom poreskih propisa.

ZASTUPANJE

Usluga zastupanja u poreskim postupcima namijenjena je privrednim društvima i preduzetnicima, s ciljem da se klijentima omogući stručna podrška i praćenje tokom cijelog poreskog postupka, bez obzira pred kojim poreskim organom se postupak vodi.

STUDIJE O TRANSFERNIM CIJENAMA​

Usluga izrade studije o transfernim cijenama namjenjena je privrednim društvima koji posluju sa povezanim licima unutar i van Bosne i Hercegovine, i koji, u skladu sa poreskim propisima o oporezivanju dobiti, sa takvim licima moraju poslovati na način da ne odstupaju od uslova primjenjivih u sličnim poslovnim transakcijama i/ili sličnim uslovima koje ostvaruju sa licima koja nisu povezana. ​

KORPORATIVNO, FINANSIJSKO I POSLOVNO SAVJETOVANJE​

U saradnji sa ekspertima za privredno pravo, pružamo usluge savjetodavnog praćenja svih segmenata poslovanja klijenta i komunikacije sa nadležnim organima u vezi sa poslovanjem. ​

OSTALE USLUGE​

U saradnji sa ekspertima iz različitih oblasti, pored usluga poreskog savjetovanja, obezbjeđujemo i niz drugih usluga.​

TRAJNA POSLOVNA SARADNJA

Trajna poslovna saradnja podrazumijeva zaključivanje ugovora u pisanom obliku, gdje će prema vašim preferencijama poreski savjetnik u ugovorenom periodu pružati usluge poreskog savjetovanja koje su od vašeg interesa.

INFORMISANJE

Usluga informisanja namijenjena je privrednim društvima i preduzetnicima, s ciljem da se obezbijedi blagovremena informisanost o važećim poreskim i carinskim propisima.

KONSULTACIJE

Usluga konsultacija namjenjena je privrednim društvima i preduzetnicima s ciljem da se klijentu pruži usluga poreskog savjetovanja o pitanjima od interesa klijenta, a radi zakonite, pravilne i optimalne primjene poreskih propisa.