Vase Pelagića 31, II sprat, 78000 Banja Luka, BiH

Usluge

Efikasna poreska rješenja.

Želite da vam poreski savjetnik izradi studiju o transfernim cijenama?

STUDIJE O TRANSFERNIM CIJENAMA

Usluga izrade studije o transfernim cijenama namjenjena je privrednim društvima koji posluju sa povezanim licima unutar i van Bosne i Hercegovine, i koji, u skladu sa poreskim propisima o oporezivanju dobiti, sa takvim licima moraju poslovati na način da ne odstupaju od uslova primjenjivih u sličnim poslovnim transakcijama i/ili sličnim uslovima koje ostvaruju sa licima koja nisu povezana. 

To znači da takva privredna društva pred poreskim organom moraju dokazati da su izvršila propisanu procjenu svojih poslovnih transakcija sa povezanim licima po pravilima transfernih cijena. Privredna društva koja posluju sa povezanim licima i primjenjuju princip „van dohvata ruke“ moraju posjedovati dokumentaciju kojom se dokazuje da je cijena u tom posovanju utvrđena po principu „van dohvata ruke“.

Usluga izrade studije o transfernim cijenama obezbjeđuje:

  • analizu grupe povezanih lica kojoj pripada privredno društvo
  • analizu djelatnosti
  • analizu poslovnih transakcija
  • odabir metode za provjeru usklađenosti transfernih cijena sa tržišnim cijenama
  • obradu i analizu prikupljenih podataka
  • zaključke o usklađenosti transfernih cijena sa tržišnim cijenama

Želite da vam poreski savjetnik izradi studiju o transfernim cijenama?