Vase Pelagića 31, II sprat, 78000 Banja Luka, BiH

Usluge

Efikasna poreska rješenja.

Želite da vam poreski savjetnik pruži stručnu pomoć u primjeni poreskih propisa?

STRUČNA POMOĆ U PRIMJENI PORESKIH PROPISA

Usluga pružanja stručne pomoći namijenjena je privrednim društvima i preduzetnicima, s ciljem da se klijentima omogući stručna pomoć u zakonitoj, pravilnoj i optimalnoj primjeni poreskih propisa.

Usluga se pruža u vidu jednokratnog ili kontinuiranog poreskog savjetovanja. Jednokratno poresko savjetovanje pruža se ad hoc, po ukazanoj potrebi klijenta i za konkretan poreski problem. Kontinuirano poresko savjetovanje je vid savjetodavne podrške na stalnoj osnovi, u dogovorenom obimu i uz fiksnu paušalnu naknadu.

Usluga stručne pomoći poreskog savjetnika obuhvata pomoć u:

 

 • zakonitoj i pravilnoj primjeni poreskih propisa
 • ostvarivanju prava i pravnih interesa u poreskim postupcima
 • postupcima registracije i identifikacije kod poreskih organa
 • vođenju poreskih evidencija i poreskog knjigovodstva
 • obračunu i plaćanju poreskih obaveza
 • obračunu bruto plata zaposlenih kod primaoca usluge
 • izradi poreskih prijava, uključujući poreski bilans
 • izdavanju uvjerenja i potvrda o podacima o kojima poreski organ vodi službenu evidenciju
 • izradi podnesaka i zahtjeva u postupcima koje vodi poreski organ
 • prvostepenim poreskim postupcima koje vodi poreski organ, uključujući učešće u poreskim kontrolama
 • izradi prigovora i žalbi u prvostepenim poreskim postupcima koje vodi poreski organ ili drugi organ u skladu sa poreskim propisima
 • redovnoj i prinudnoj naplati poreskih obaveza
 • izradi žalbi u drugostepenim poreskim postupcima koje vodi poreski organ ili drugi organ u skladu sa poreskim propisima
 • drugim poslovima i radnjama u vezi sa primjenom poreskih propisa

Želite da vam poreski savjetnik pruži stručnu pomoć u primjeni poreskih propisa?