Vase Pelagića 31, II sprat, 78000 Banja Luka, BiH

Usluge

Efikasna poreska rješenja.

Želite da poreski savjetnik provjeri vašu poresku evidenciju i pripremi vas za poresku kontrolu?

PORESKA REVIZIJA I PREGLED PORESKIH EVIDENCIJA

Poreska revizija

Poreska revizija namijenjena je privrednim društvima i preduzetnicima koji žele izbjeći stručne greške i propuste, te sankcije u vezi sa primjenom poreskih propisa.

Poreskom revizijom obezbjeđuje se jednokratan detaljan uvid u poslovanje za ugovoreni vremenski interval, sa prijedlozima mjera koje će omogućiti apsolutnu usklađenost sa važećim poreskim propisima. 

Uslugu je moguće ugovoriti sveobuhvatno (za sve vrste poreza) ili za pojedinačnu vrstu poreza, a u zavisnosti od preferencija klijenta.

Usluga poreskog pregleda obezbjeđuje:

 • pregled i analizu pravilnosti vođenja i sačinjavanja poreskih evidencija
 • analizu usklađenosti poreskih prijava sa poreskim evidencijama
 • blagovremeno otklanjanje svih nepravilnosti koje mogu dovesti do sankcija prilikom poreskog nadzora od strane ovlaštenog organa
 • provjeru pravilnosti u obračunavanju i plaćanju poreskih obaveza

Želite da poreski savjetnik provjeri vašu poresku evidenciju i pripremi vas za poresku kontrolu?

Poresko praćenje

Usluga poreskog praćenja namijenjena je privrednim društvima i preduzetnicima, s ciljem osiguranja smanjenja troškova poslovanja i uklanjanja poreskih rizika. Kontinuiranim pregledom poreskih evidencija klijent obezbjeđuje praćenje obračuna poreskih obaveza i stalni blagovremeni pristup informacijama i savjetima, kao i prevenciju i saradnju u slučaju poreske kontrole od strane poreskog organa.

Usluga poreskog praćenja obezbjeđuje:

 • stalnu kontrolu pravilnosti vođenja i sačinjavanja poreskih evidencija
 • kontinuirano praćenje blagovremenosti i pravilnosti u obračunavanju i plaćanju poreskih obaveza
 • dugoročno poresko savjetovanje i konsalting
 • trajnu optimizaciju poreskih obaveza
 • poresko planiranje uz korištenje poreskih ušteda i pogodnosti
 • korištenje poreskih olakšica
 • praćenje, blagovremeno obavještavanje i pružanje informacija o svim promjenama poreskih propisa
 • stručnu podršku i saradnju u slučaju poreskog nadzora od strane poreskog organa

Želite da poreski savjetnik prati da li poreske obaveze ispunjavate pravilno i zakonito?

Poreski 'Due Diligence'

Usluga poreski ‘Due Diligence’ (dubinska poreska analiza) namijenjena je privrednim društvima prilikom kupovine, spajanja, pripajanja, odvajanja, kao i prilikom zasnivanja dugoročnih ugovornih odnosa, s ciljem da se kvantifikuju poreski rizici prije zaključivanja poslovne transakcije ili ugovornog odnosa. Usluga obezbjeđuje da svi učesnici poslovne transakcije ili ugovornog odnosa budu transparentno upoznati sa poreskim rizicima koji posljedično nastaju u vezi s tom transakcijom ili ugovornim odnosom, a u saradnji sa partnerskim advokatskim kancelarijama, notarima i ovlašćenim revizorima, u mogućnosti smo pružiti sveobuhvatnu uslugu klijentu, ne ograničavajući se isključivo na poreske aspekte.

Želite da poreski savjetnik identifikuje poreske rizike prije poslovne transakcije i zaključenja ugovornog odnosa?