Vase Pelagića 31, II sprat, 78000 Banja Luka, BiH

PORESKI SAVJETNIK

Efikasna poreska rješenja.

  Na osnovu temeljno prikupljenih podataka i informacija, uključujući sve specifičnosti poslovanja klijenta, pružamo usluge poreskog savjetovanja na osnovu kojih ćete ući u zonu poreske optimizacije gdje se ostvaruju maksimalne ali zakonite poreske uštede.

   Poreski savjeti uvijek su zasnovani na saradnji i praćenju poslovanja naših klijenata, proučavanju poreskih propisa i njihovoj pravilnoj primjeni, kao i stečenom bogatom iskustvu poreskog savjetnika, čime obezbijeđujemo organizovano upravljanje poreskim rizicima.

    Stručnim znanjem i iskustvom omogućavamo klijentima sigurnost u poslovanju, sve u skladu sa načelima poslovne etike, odgovornosti i povjerljivosti.

    Usluge
    DEJAN RADIĆ

    PORESKI SAVJETNIK

    O PORESKOM SAVJETNIKU

    Naša ekspertiza

    Poresko savjetovanje
    DEJAN RADIĆ

    PORESKI SAVJETNIK DEJAN RADIĆ

     Ovlašteni poreski savjetnik Dejan Radić, po zvanju diplomirani ekonomista, sa preko dvadeset godina radnog iskustva na različitim pozicijama u poreskim administracijama. Postdiplomski studij završio na Univerzitetu West of England u Bristolu, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske.

      Stručno se usavršavao u Poreskoj i carinskoj upravi Kraljevine Holandije i Direkciji za carine i poreze Evropske komisije u Briselu. Posjeduje stručna zvanja vještaka ekonomske struke, ovlašćenog procjenjivača, stečajnog upravnika i sertifikovanog forenzičkog računovođe.

       Kao predavač i poreski ekspert učestvovao na simpozijumima, seminarima i kursevima poreskih administracija, entitetskih saveza računovođa i revizora, te stručnih časopisa za poreze, računovodstvo i finansije. Član je Međunarodnog fiskalnog udruženja sa sjedištem u Roterdamu (International Fiscal Association - IFA).

        Autor je na desetine stručnih radova iz oblasti poreza u stručnim časopisima za poreze, računovodstvo i finansije, te korespondent za pitanja pretplatnika. Kao voditelj i implementator pilot – projekta uvođenja horizontalnog monitoringa u sistem kontrola Uprave za indirektno oporezivanje BiH, pružio je značajan doprinos u kreiranju efikasnih modela praćenja dobrovoljnog poštivanja poreskih propisa.

        USLUGE

        Efikasna poreska rješenja.

        STRUČNA POMOĆ U PRIMJENI PORESKIH PROPISA

        Usluga pružanja stručne pomoći namijenjena je privrednim društvima i preduzetnicima, s ciljem da se klijentima omogući stručna pomoć u zakonitoj, pravilnoj i optimalnoj primjeni poreskih propisa.

        PORESKA REVIZIJA I PREGLED PORESKIH EVIDENCIJA

        Poreska revizija namijenjena je privrednim društvima i preduzetnicima koji žele izbjeći stručne greške i propuste, te sankcije u vezi sa primjenom poreskih propisa.

        ZASTUPANJE

        Usluga zastupanja u poreskim postupcima namijenjena je privrednim društvima i preduzetnicima, s ciljem da se klijentima omogući stručna podrška i praćenje tokom cijelog poreskog postupka, bez obzira pred kojim poreskim organom se postupak vodi.

        STUDIJE O TRANSFERNIM CIJENAMA​

        Usluga izrade studije o transfernim cijenama namjenjena je privrednim društvima koji posluju sa povezanim licima unutar i van Bosne i Hercegovine, i koji, u skladu sa poreskim propisima o oporezivanju dobiti, sa takvim licima moraju poslovati na način da ne odstupaju od uslova primjenjivih u sličnim poslovnim transakcijama i/ili sličnim uslovima koje ostvaruju sa licima koja nisu povezana. ​

        KORPORATIVNO, FINANSIJSKO I POSLOVNO SAVJETOVANJE​

        U saradnji sa ekspertima za privredno pravo, pružamo usluge savjetodavnog praćenja svih segmenata poslovanja klijenta i komunikacije sa nadležnim organima u vezi sa poslovanjem. ​

        OSTALE USLUGE​

        U saradnji sa ekspertima iz različitih oblasti, pored usluga poreskog savjetovanja, obezbjeđujemo i niz drugih usluga.​

        TRAJNA POSLOVNA SARADNJA

        Trajna poslovna saradnja podrazumijeva zaključivanje ugovora u pisanom obliku, gdje će prema vašim preferencijama poreski savjetnik u ugovorenom periodu pružati usluge poreskog savjetovanja koje su od vašeg interesa.

        INFORMISANJE

        Usluga informisanja namijenjena je privrednim društvima i preduzetnicima, s ciljem da se obezbijedi blagovremena informisanost o važećim poreskim i carinskim propisima.

        KONSULTACIJE

        Usluga konsultacija namjenjena je privrednim društvima i preduzetnicima s ciljem da se klijentu pruži usluga poreskog savjetovanja o pitanjima od interesa klijenta, a radi zakonite, pravilne i optimalne primjene poreskih propisa.

        Adresa​

        Radno vrijeme​